Adatvédelmi irányelvek

Kik vagyunk

A weboldalunk címe: https://clublexus.hu.

Adatkezelők, Clublexus.hu üzemeltetők:
Rafajlovics Márko (tulajdonos)
Péterfalvi Ádám (társtulajdonos)

Elérhetőség:

 • Rafajlovics Márko e.v.
  • info@clublexus.hu
  • +36 30 323 9022
 • Péterfalvi Ádám e.v.
  • info@clublexus.hu
  • +36 20 469 0996

Tárhelyszolgáltató:
Magyar Hosting Kft.
H-1132 Budapest
Victor Hugo u. 18-22.

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Sütik

Ha hozzászólást írunk a honlapon, a megadott nevet, e-mail és honlap címet sütikben eltároljuk. A tárolás a kényelmi célokat szolgál azért, így a következő hozzászóláskor ezeket a mező adatokat nem kell kitölteni. A sütik lejárati ideje egy év.

Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Adatvédelmi tájékoztató

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe
vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.
1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?
Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:
a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és
azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából
megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
d) Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan
személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes
adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
Társaságunk az Ön személyes adatait
a) az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a
szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
b) egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező
jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
c) illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak,
vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

Adatkezelés jogalapja

1.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)

2.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).

3.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 13. §-ban rögzített feladatokat szabályozó törvények.

4.

Az érintett hozzájárulása

 

Kezelt adatok köre és célja

Személyazonosító adatok

Az ügyfelek azonosítása céljából.

Kapcsolattartási adatok

Az ügyfelekkel történő kapcsolattartás céljából.

Az adatokhoz való hozzáférés és adatbiztonsági intézkedések

 

1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

A személyes adatokhoz kizárólag a Clublexus.hu üzemeltetői, mint adatkezelő férhetnek hozzá. Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén ez kibővülhet az érintett által meghatározott szervekkel, személyekkel.

A Clublexus.hu üzemeltetői kizárólag jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más szervek, személyek részére. Így például ha a rendőrség/ügyészség megkeresi a Clublexus.hu üzemeltetőit, és a nyomozáshoz az adott személyes adatok továbbítását kéri.

 

2. Adatbiztonsági intézkedések

A rögzített személyes adatokat a Clublexus.hu üzemeltetői a Magyar Hosting által biztosított szerverein tárolja. A személyes adatok tárolásához a Clublexus.hu üzemeltetői más szolgáltatását nem veszi igénybe, adatfeldolgozót nem bíz meg. A Clublexus.hu üzemeltetői megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje – többek között – a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például az informatikai rendszerben tárolt adatokhoz való hozzáférést a Clublexus.hu üzemeltetői naplózzák, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adathoz fért hozzá.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

1. A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a Clublexus.hu üzemeltetőitől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

 

 • a Clublexus.hu üzemeltetői
  • milyen személyes adatait;
  • milyen jogalapon;
  • milyen adatkezelési céllal;
  • mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy
 • a Clublexus.hu üzemeltetői kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem az érintett bocsátotta azokat a Clublexus.hu üzemeltetői rendelkezésére);

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Clublexus.hu üzemeltetői kötelesek meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás az érintett személyének azonosításához kötött.

 

2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy – az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül – írásban kérheti, hogy a Clublexus.hu üzemeltetői módosítsák valamely személyes adatát. A Clublexus.hu üzemeltetői a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesítik, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségen értesíti.

 

3. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Clublexus.hu üzemeltetőitől személyes adatainak törlését.

A törlési kérelmet a Clublexus.hu üzemeltetői abban az esetben utasítják el, ha továbbra is rendelkezik jogalappal az adatok további tárolására, felhasználására. Ilyen például az, ha az irattárazásra vonatkozó határidő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Clublexus.hu üzemeltető a kérelmet legfeljebb 10 napon belül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségen értesíti.

 

4. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Clublexus.hu üzemeltetője zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy az adatokat a Clublexus.hu üzemeltetője ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a Clublexus.hu üzemeltetője tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli.

 

5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a Clublexus.hu üzemeltetője a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a Clublexus.hu üzemeltetőinek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan jogszerű okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.